Medlemsvillkor & Köpvillkor

 • 1. Allmänna Villkor för Classic Pilates Malmö medlemskap

 

Dessa allmänna villkor gäller för avtal mellan MJ Classic Pilates AB (nedan kallad Classic Pilates Malmö) och Medlem (personen som detta avtal gäller). Avtalet är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under dess öppettider.
Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.
Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.

 • 2. Medlemskap och betalningsvillkor 

 

Classic Pilates Malmö erbjuder olika typer av medlemskap. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK. Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

 

 

 1. Medlemskap gruppträning med månadsbetalning – Medlemskapet är bindande på 12 månader och gäller därefter tillsvidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Betalning av månadsavgift sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
  Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.
  Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Classic Pilates Malmö  Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Classic Pilates Malmö  rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 

 1. Medlemskap gruppträning Årskort – Gruppträning Årskort löper automatiskt tillsvidare tills Medlem avslutar avtalet. Uppsägning skall ske personligen och skriftligen via mail senast 30 dagar innan ny period påbörjas. Årskort kan inte sägas upp i förtid. Medlem förbinder sig att erlägga betalning för hela årsavgiften.

 

 1. Medlemskap gruppträning Klippkort – Gruppträning Klippkort är giltigt ett (1) år från inköpsdatum. Outnyttjade klipp förfaller därefter och kan ej nyttjas. Klippkortet är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

 

 1. Medlemskap personligträning – Personlig Träning och PT Group tecknas som klippkort. Personlig Träning och PT Group/Duo Klippkort är giltiga ett (1) år från inköpsdatum. Outnyttjade klipp förfaller därefter och kan ej nyttjas. Klippkortet är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

 

 1. Betalning via faktura – Vid betalning via faktura gäller tio dagars kredittid. Åldersgräns för fakturabetalning är 18 år. Ingen fakturaavgift tillkommer på fakturorna. Classic Pilates Malmö förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning.

 

 1. Utebliven betalning – Erlägger inte Medlem betalning för medlemskap i enlighet med avtalade betalningsvillkor har Classic Pilates Malmö rätt att avstänga Medlem genom att spärra medlemskap samt övriga medlemskap för träning tills dess betalning sker. Vid utebliven betalning debiteras ränta och påminnelseavgift samt eventuell administrativ avgift. Därefter överlämnas ärendet till inkasso.

 

 • 3. E-handel

 

För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

 

 • 4. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt läkarintyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet ges med längst 60 dagar. Vid graviditet fryser vi t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.
Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomstdatum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Läkarintyg
Graviditet: Inget intyg krävs
Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@classicpilates.se

 

 • 5. Avbokningsregler

 

Gruppträning skall avbokas 8h innan bokad gruppträningsklass, Sker avbokning senare än 8h innan bokad gruppträningsklass får Medlem en notering. Efter tre (3) noteringar görs en automatisk kortdragning på 250 kr. Om Medlem ej betalar avgiften stängs Medlem av och blockeras från bokning av gruppträning. När betalning är Classic Pilates Malmö tillhanda öppnas bokningen åter. Personlig Träning och PT Group skall avbokas senast 24 timmar innan bokad träningstid. Sker avbokning senare än 24 h innan bokad tid debiteras hela beloppet

 • 6. Ordningsregler

Classic Pilates Malmö har 16 års åldersgräns. Medlem skall följa ordningsregler och anvisningar avseende träningsmetoder och träningsutrustning som lämnas av Classic Pilates Malmö personal. Medlem skall uppträda på ett sätt som inte stör annan medlem, gäst eller personal. Medlem skall vara på plats i tid till bokat träningstillfälle, vid 5 minuters försening kan Medlem bli nekad plats på gruppträningsklass. Medlem svarar för att medföljande gäst följer gällande regler och anvisningar. Medlem eller gäst får inte bedriva handel med varor eller utföra tjänster i Classsic Pilates Malmö lokaler. Endast Classic Pilates Malmö får instruera och träna medlemmar i Classic Pilates Malmö lokaler. Medlem får endast vistas i Classic Pilates Malmö lokaler i samband med träning eller event. Medlem får ej nyttja Classic PIlates Malmö lokaler för egen träning eller använda Classic Pilates Malmö redskap och apparater på egen hand. Personliga saker skall lämnas i omklädningsrum och ej medtagas in i träningslokalerna. Värdesaker ska låsas in i skåpet. Medlem ska lämna Classic Pilates Malmö lokaler senast vid tidpunkt för stängning. Kvarlämnade personliga saker i Classic Pilates Malmö lokaler kan komma att avlägsnas. Om inte ägaren inom 14 dagar gör anspråk på sådana saker kan Classic Pilates Malmö efter eget gottfinnande komma att kasta eller, beträffande värdeföremål, överlämna dessa till polisen. Classic Pilates Malmö har rätt att stänga av Medlem för viss tid eller säga upp avtal med omedelbar verkar om Medlem bryter mot ordningsreglerna. Classic Pilates Malmö ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

 • 7. Ansvar och ansvarsfriskrivning

All träning sker på egen risk. Classic Pilates Malmö ansvarar inte för personskada som åsamkats Medlem p.g.a. olycksfall eller till följd av annan medlems eller gästs agerande eller brist härpå. Varje Medlem och dennes gäst ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att det utan risk kan deltaga i de aktiviteter som de väljer på Classic Pilates Malmö. Classic Pilates Malmö har rätt, efter samråd med Medlem, att avbryta medlemskapet om träningen innebär en försämring av dennes hälsotillstånd.

 • 8. Ändringar i öppettider och utbud

Classic Pilates Malmö äger rätt att göra ändringar i öppettider, schema, träningstider samt i lokaler och utrustning vilket kan medföra begränsningar i utbudet. Classic Pilates Malmö äger rätt att stänga lokalerna och verksamheten för renovering, underhåll och utveckling av verksamheten.

 • 9. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Classic Pilates Malmö om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. Classic Pilates Malmö ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 

 

 • 10. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Classic Pilates Malmö behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

 

 • 11. Medgivande

 
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Classic Pilates Malmö för överföring till denne.

 

 • 12. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

 • 13. Force Majeure Classic Pilates Malmö ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Classic Pilates Malmö kontroll såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.
 • 14. Uppsägning Classic Pilates Malmö förbehåller sig rätten, utan angivande av skäl, att omgående säga upp avtalet till upphörande. Vid förtida uppsägning, av annan orsak än Medlems kontraktsbrott, återbetalas den del av den förskottsbetalade betalningen som inte är förbrukad.
 • 15. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.